Với tiêu đề thể thao và công nghệ 4.0, Thạc sĩ Trần Đức Sự và CLB Khoa Thể Dục Thể Thao đã có một buổi thảo luận về lợi ích của các phương tiện truyền thông hiện đại đang ảnh hưởng như thế nào đến xã hội. Sau đó, thạc sĩ Trần Đức Sự cập nhật cho anh em trong CLB về cách làm thế nào để áp dụng các phương tiện online trong việc nâng cao trình độ cũng như quản lý vận động viên.

Sinh hoạt CLB Khoa Thể dục Thể thao - Quý 1 Năm 2019

Sinh hoạt CLB Khoa Thể dục Thể thao - Quý 1 Năm 2019