Phó Trưởng phòng: Trần Thị Ngọc Lành

Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức Hành chính Quản trị

- Tham mưu cho Giám đốc và thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên cơ quan.

- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ, đột xuất của Nhà Thiếu nhi và có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được Ban Giám đốc thông qua.

- Tham mưu cho Giám đốc các văn bản, quy định liên quan đến công tác tổ chức, hành chính quản trị cơ quan.

- Tham mưu thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; công tác đối ngoại của cơ quan.

- Quản lý tài sản công và các công tác hành chính quản trị khác.

- Thực hiện công tác văn thư, quản lý con dấu, lưu trữ công văn, tài liệu, hồ sơ của cơ quan theo quy định của nhà nước.