Trưởng phòng: Nguyễn Huy Sơn

Phó phòng: Nguyễn Mạnh Truyền

Chức năng nhiệm vụ phòng Giáo vụ

- Tham mưu cho Giám đốc và thực hiện các nhiệm vụ về công tác chiêu, tuyển sinh; tuyển chọn và bồi dưỡng thiếu nhi.

- Tham mưu cho Giám đốc các văn bản, quy định, nhiệm vụ liên quan đến công tác chiêu, tuyển sinh; tuyển chọn và bồi dưỡng thiếu nhi.

- Tham mưu cho giám đốc tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên và cộng tác viên theo định kỳ.

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc phối hợp, liên kết tổ chức đào tạo tại các cơ sở có nhu cầu và khả năng cho thiếu nhi.

- Phối hợp với các khoa trong việc theo dõi, quản lý hoạt động của các lớp học. Phối hợp biên soạn và thường xuyên cập nhật hệ thống giáo trình, giáo án chuẩn, phù hợp cho từng bộ môn.

- Phối hợp với các khoa tổ chức các hoạt động của các câu lạc bộ, đội tuyển, báo cáo tổng kết, các cuộc thi, liên hoan…thuộc lĩnh vực chuyên môn của Nhà Thiếu nhi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.